SFK Storfiskarna

SFK Storfiskarna avhöll sitt årsmöte den 18 februari i klubblokalen på Handskmakarvägen 5 i Järved. Ett 17-tal medlemmar var på plats, varvid årsmötet öppnades av ordförande Lennart Forsberg som hälsade närvarade välkommen, varvid godkännande dagordning godkändes.
Val av ordförande för årsmötet blev Gunborg Lundkvist och till sekreterare valdes Torbjörn Hellström. Närvarolista skickades runt för påskrift, föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomin för det gångna året samt ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året godkändes.
Val av ordförande blev Lennart Forsberg på 1 år, till sekreterare valdes Torbjörn Hellström, kassör Bertil Söderquist.
Val av övriga i styrelsen: Urban Pettersson, Åke Jonsson, Lars-Åke Sjölund. Nyval av Carina Byström Lage Jonsson och Mattias Landfors. Till suppleanter för 1 år valdes Kajsa Landfors och Atle Aunhaug. Till valberedning valdes Sune Westberg och Harald Norberg. Till revisorer valdes på 1 år Gunborg Lundkvist och John Norberg.
Årsmötet avslutades med lotteri och fika. Blommor överlämnades till avgående styrelsemedlem Andreas Sjölund, mötesordförande Gunborg Lundkvist samt till Sonja Wiklund för de goda smörgåsarna.